Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE REIS EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Algemeen

 

Voor reserveringen gemaakt bij een door Travel on joy in samenwerkıng met één van haar buitenlandse partners uitgevoerde reis gelden onderstaande algemene reisvoorwaarden.

 

Artikel 1. Begrippen

 

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

De reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.

 

De reiziger: de wederpartij van de reisorganisator.

 

De reisovereenkomst: de overeenkkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede ten minste 2 van de volgende diensten: a) vervoer, b) verblijf, c) een andere, niet met vervoer of verbijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

 

Artikel 2. Tot stand komen reisovereenkomst

 

De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. Dit kan per email geschieden.

Indien de reiziger minderjarigis, is tevens de instemming van ouder of voogd vereist.

Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zonodig door deze worden herroepen. Herroeping dient onverwijld na de aanvaarding te geschieden.

Na ontvangst van de boekingsbevestiging annex factuur dient binnen 7 dagen een aanbetaling van 30% van het landarrangement te worden voldaan. Het bedrag van internationale en eventuele binnenlandse tickets dient bij boeking per omgaande in zijn geheel te worden voldaan.

Het restant van de reissom dient uiterlijk 3 maanden (of zoveel eerder indien de omstandigheden dat vereisten) voor vertrekdatum in bezit van de reisorganisator te zijn.

Bij aanmelding binnen 3 maanden voor vertrek dient de gehele reissom onmiddelijk na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan.

In geval van niet tijdige betaling door de reiziger kan na sommatie en na het verstrijken van de in sommatie gestelde termijnen de reis door de reisorganisator ontbonden worden. In dit geval verplicht de reiziger zich tot vergoeding van de door de reisorganisator gemaakte communicatie- en annuleringskosten, welke zullen worden verrekend met de aanbetaling. Bovendien is hier artikel 6 van toepassing.

Alle kosten welke door de reisorganisatie moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de reiziger.

 

 

Artikel 3. Reissom

 

Alle gepubliceerde reissommen gelden als indicatieprijzen. In deze reissommen zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het programma vermeld.

De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen en belastingen, zoals deze bekend waren aan de reisorganisator op de dag van publicatie.

Indien de in lid 2 genoemde prijzen, valutakoersen of belastingen veranderen, behoudt de reisorganisator zich het recht voor de reissommen te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zullen reeds geboekte reizigers zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 dagen voor vertrek, op de hoogte worden gesteld.

Indien de reisorganisator na het sluiten van de reisovereenkomst de reissom door wijzingen in valuta, belastingen etc., met meer dan 15% verhoogt, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling. Indien in het geval van een groepsreis een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruikt maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en bilijkheid van de reisorganisator niet meer gevergd ka nworden dat hij de reis uitvoert, heeft hij jegens de overige reizigers het recht de met hen gesloten reisovereenkomst met onmiddelijke ingang op te zeggen.

Indien een verhoging van de reissom leidt tot ontbinding van de reisovereenkomst door de reiziger, dan verplicht de reisorganisator zich tot het zo spoedig mogelijk restitueren van de reeds betaalde reissommen.

 

 

Artikel 4. Informatie

 

De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen. Indien de reiziger bij gebrek aan de nodige documenten en de hiervoor in lid 1. Genoemde bewijzen de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen geheel voor zijn eigen rekening.

De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldige reis-, ongevallen- reisbagage- en ziektekostenverzekering. Een annuleringsverzekering wordt eveneens aangeraden.

 

 

Artikel 5. Opzegging of wijziging

 

De reisorganisator mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen, wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan in dit geval de reis annuleren.

De reisorganisator mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens de reeiziger onverwijld meegedeelde gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger slechts annuleren indien de betreffende wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

De reiziger die gebruikt maakt van het recht om ingevolge lid 1. Of lid 2. Van dit artikel de reisovereenkomst te annuleren, moet dit per mail binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging aan de reisorganisator kenbaar maken. De reisorganisator zal de geheel of gedeeltelijk betaalde reissommen in dit geval restitueren.

De reisorganisator verplicht zich om in het geval van wijzigingen bedoeld in lid 1. En lid 2. Van dit artikel zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief te bieden.

Bij wijziging door de reiziger geldt dat voor de gewijzigde reisovereenkomst de nieuwe reissom van kracht wordt en zullen wijzigingskosten van €25,- per te wijzigen onderdeel in rekening worden gebracht. Tevens zullen eventuele extra kosten in rekening worden gebracht welke de reisorganisator in rekening gebracht krijgt door vervoerders, accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten. Bij wijzigingen binnen 3 weken voor vertrek gelden de annuleringsbepalingen van Artikel 6.

In de plaatsstelling. Indien de reiziger of één van de deelnemers verhinderd is (zijn) deel te nemen aan de reis dan kan / kunnen deze op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon cq. andere personen als de vervangers voldoen aan alle in de reisvoorwaarden verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 14 dagen voor vertrek worden ingediend. Daarbij dienen de voorwaarden van de betrokken dienstverleners en leveranciers van Travel on joy zich niet te verzetten tegen de in de plaatsstelling. Reiziger en plaatsvervanger(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de verschuldigde reissom(men), vermeerderd met wijzigingskosten van €75,- plus extra kosten voor in de plaatsstelling berekend door leveranciers.

 

 

Artikel 6. Annulering

 

Indien de reiziger de geboekte reis annuleert, zijn de volgende bedragen aan de reisorganisator verschuldigd:

 

Bij annulering tot 8 weken voor vertrek: het aanbetalingsbedrag.

Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom.

Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom.

Bij annulering vanaf 2 weken voor vertrek, afwezigheid bij vertrek of reisonderbreking: 100% van de reissom.

Travel on joy kan hier, om redenen van redelijkheid en bilijkheid van afwijken. Een en ander echter uitsluitend te zijner beoordeling.

 

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Bijvoorbeeld bij vliegtickets, cruises, autohuur kan een afwijkende annuleringsregeling gelden.

Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een reis hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.

Voor de meeste lijndienst luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij hun eigen regels voor annulering hanteren. Afhankelijk van het gebruikte tarief kan dit variëren van een bedrag van €100 tot het volledige tarief. Deze kosten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Voor sommige accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten geldt een afwijkend tarief.

 

 

Artikel 7. Verplichtingen van de reisorganisator

 

De reisorganisator verplicht zich tot het uitvoeren van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen de de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de reisorganisator met zich meebrengen.

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het niet of siecht uitvoeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvatting voor zijn rekening komen.

De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, in doen de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten komen voor rekening van de reisorganisatie indien de tekortkoming van de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen.

 

 

Artikel 8. Verplichtingen van de reiziger

 

De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Travel on joy en haar leveranciers en/of dienstverleners ter bevordering van een goede reis. De reiziger gaat door reservering akkoord hierrmede, ook wanneer hij afziet van zijn recht van kennisname. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen en/of nalatigheid.

Voor schade aan gehuurde objecten (appartement/hotel/auto) dient de reiziger ter plaatse een borgsom te voldoen, bijna altijd door middel van een geldige creditcard, waarop alle schaden en/of vermissingen kunnen worden ingehouden. Deze borgsom wordt ter plaatse terugbetaald indien geen schaden zijn voorgekomen.

De reiziger dient zich uiterlijk 72 uur voor vertrek van de terugreis bij de plaatselijke agent of vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van terugkeer. Indien geen plaatselijke vertegenwoordiger aanwezig is, rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij.

De reiziger of deelnemer die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wrodt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Travel on joy of haar plaatselijke vertegenwoordiger van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 9. Klachten

 

De reiziger is verplicht klachten over door hem ter plaatse geconstateerd, of door hem als zodanig beoordeelde, nalatigheden in de uitvoering van de reisovereenkomst zo spoedig mogelijk ter plaatse schriftelijk mede te delen ana de betrokken dienstverlener of aan de vertegenwoordiger van Travel on joy ter plaatse. Deze zal direct streven naar een passende oplossing.

Klachten als in lid 9.1. dienen uiterlijk 2 weken na terugkomst van de reiziger schriftelijk aan Travel on joy te worden gemeld, vergezeld van een kopie van aangifte bij de plaatselijke vertegenwoordiger.

Als indienen van de klacht ter plaatse niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klacht op het moment van constateren aan Travel on joy te worden medegedeeld per telefoon of per mail. Als de klacht vervolgens ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost moet deze binnen 3 weken na terugkeer schriftelijk en gemotiveerd worden bij Travel on joy.

Als de klacht hierna niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de reiziger zich tot uiterlijk 1 jaar na afloop van de reis tot de bevoegde rechter wenden.

 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgen van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en zover de tekortkoming in de uitvoering toe te schrijven is aan de reiziger.

Wanneer de reisorganisator op grond van het artikel 7.1. aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkehid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake internationale  verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en of annuleringskosten verzekering.

Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

De aansprakelijkheid van de reisorganisaor voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger tot ten hoogste eenmaal de reissom.

Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma op internet of andere publicaties binden de reisorganisator niet.

 

Artikel 11. Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators

Travel on joy is aangesloten bij de Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. De Stichting GGTO staat er voor garant dat het reeds betaalde deel van de reissom wordt teruggestort indien de touroperator in financieel onvermogen zou komen. 

Dit kan zijn voor het vertrek maar ook tijdens het verblijf op locatie. Er geldt een klantbijdrage van €7,50 per persoon per boeking. De uitkering bedraagt maximaal €12.500 per persoon per schadegeval. 

Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Lees meer over deze garantieregeling op de website: Stichting GGTO

Artikel 12. Privacy

We waarborgen en respecteren uw privacy, door naleving van de wet bescherming persoonsgegevens. We beschermen uw persoonsgegevens en gebruiken ze alleen voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn. Ieder ander gebruik van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder de verkoop ervan aan derden, is uitdrukkelijk uitgesloten.

© 2021-2022 Travel on joy · Alle rechten voorbehouden. 

KvK-nummer: 83600736

Btw-id: NL003846827B64

Lid van 

Berichten {{unread_count}}
Chat met: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

U: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}